คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2562

2.นายอทศ ศรประสงค 150

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

ประธานกรรมการ

9. sakda

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

กรรมการ

5. surspon

ว่าที่้ร้อยตรีสุรพล  สืบพรหม

กรรมการ

3.นายทวศกด นำผล 150

นายทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ

6. pornpitak

นายพรพิทักษ์  จันดี

กรรมการ / เลขานุการ