คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการเงินกู้

ประจำปี 2561

8. vichain
นายวิเชียร  จันทุมา

ประธานกรรมการ

7. buncha

นายบัญชา  บุญชู

กรรมการ

11. samrit

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

15. wirapis

นายวีระพิศ  แฝงจันทร์

กรรมการ

14. somsri

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ / เลขานุการ