ประกาศ ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

toon 2018

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศ เรื่องทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561