เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสวัสดิการสมาชิกสูงวัย ประจำปี 2561

2. sung vai 61

                ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ในหมวดสวัสดิการสมาชิกสูงวัย ไว้เป็นเงินจำนวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสูงวัย นั้น

                บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสมาชิกสูงวัย พ.ศ.2561 ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 จึงได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสูงวัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว คือ สมาชิกอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี จะได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยได้รับครั้งเดียวเรียงตามลำดับ ปรากฏผลการพิจารณาให้ได้รับสวัสดิการสมาชิกสูงวัย ประจำปี 2561 จำนวน 20 ราย 

                คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเเติ่ม