เรื่อง ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

2. toon both 61

                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 29 มิถุนายน 2561 นั้น

                บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

                คลิ๊กเพื่ออ่ารรายละเอียดเพิ่มเติม