ประกาศ การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง

Director recruitment process 2020

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  ประกาศเรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ..... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม