หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

เชญประชมใหญสามญ ป 62 สมาชก

           ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ได้จัดทำงบการเงิน โดยได้รับการตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 19เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูลอำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด