บุคลากร

 

 

    ทำเนียบบุคลากร
 

 1. นางเปรมจตร ฤทธทศ 150

นางเปรมจิตร  ฤทธิทิศ

ผู้จัดการ

 
 

 2. นายทองด วชาธรณ 150

นายทองดี  วิชาธรณ์

รองผู้จัดการ

 

 3. นางศรวรรณ มากเงน 150

นางศิริวรรณ  มากเงิน

หัวหน้างานการเงิน

4. นางสาว คำพองวรกจ 150 

นางสาวคำพอง  วรกิจ

หัวหน้างานประจำหน่วย

5. นางกลปปภส แสงชตพนธกล 150 

นางกัลป์ปภัส  แสงชุติพันธ์กุล

หนัวหน้างานธุรการ

 6. นางสาวขวญประภา คงตางาม 150

นางสาวขวัญประภา  คงตางาม

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

7. นายอรชน กณหา 150 

นายอรชุน  กัณหา

เจ้าหน้าทีประจำหน่วย 

 8. นายจกรฤทธ ดวงมาลา 150

นายจักรฤทธิ์  ดวงมาลา

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 9. นายเกษมสนต ศลาโชต 150

นายเกษมสันต์  ศิลาโชติ

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 10. อรษา วชาธรณ 150

นางสาวอริษา  วิชาธรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

 prerth 150

นายพฤทธิ์  จิตรมาศ

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

natchapol 150 2

นายณัชพล  แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

 11. นางสาวปทมา กากแกว 150

 นางสาวปัทมา  กากแก้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี 

12. นางสาวพท พนธพบลย 150

นางสาวพีท  พันธ์พิบูลย์

เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติหน้าที่เงินฝาก

13. นางศศมา ผาสขมล 150

นางศศิมา  ผาสุขมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานสมาคมฯ  

14. นายอธบด จนทมา 150

นายอธิบดี  จันทุมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ  

 

 
 

 16 นายพชตพล บญล 150

นายพิชิตพล  บุญลี

นักการ

15. นางวรตร อนล 150

นางวีรัตร  อินลี

แม่บ้าน