คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

ประจำปี 2561

1. tawatchai
นายธวัชชัย  จันดี

ประธานกรรมการ

2. somjit

นายสมจิต  บุตรทองทิม

กรรมการ

3. prayad

นายประหยัด  หลักรัตน์

กรรมการ

4. arrom

นายอารมย์  กัณหา

กรรมการ

5. surspon

ว่าที่ ร.ต.สุรพล  สืบพรหม

กรรมการ

6. pornpitak

นายพรพิทักษ์  จันดี

กรรมการ

7. buncha

นายบัญชา  บุญชู

เลขานุการ