คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

ประจำปี 2562

1. tawatchai
นายธวัชชัย  จันดี

ประธานกรรมการ

2. somjit

นายสมจิต  บุตรทองทิม

กรรมการ

4. arrom

นายอารมย์  กัณหา

กรรมการ

3. viroj

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

กรรมการ

6. vichain

นายวิเชียร  จันทุมา

กรรมการ

6. pornpitak

นายพรพิทักษ์  จันดี

กรรมการ

1. นางเยาวนาถ ศรเวชมงคล 150

นางเยาวนาถ ศิริเวชมงคล

เลขานุการ