ออมบนออนไลน์ เป็นบริการเสริม/เพิ่ม การบริการแบบเดิมๆ โดยนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การทำธุรกรรมทางการเงิน ให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น สมาชิกไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานสหกรณ์ ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง ลดจุดสัมผัส ลดโรค และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก ที่มีความพร้อมทางด้าน ICT เช่น การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ การโอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้น/หนี้ และอื่นๆ (อยู่ระหว่างการพัฒนา) รวมทั้งงานชั่วคราวที่จัดทำขึ้นเฉพาะกิจ เช่น การตรวจสอบยืนยันยอด หุ้น หนี้ฯ การตรวจสอบยอดเงินปันผล / เฉลี่ยคืน เป็นต้น โดยพัฒนาเป็น Web Application ใช้งานได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ และสมาทร์โฟน โดยเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม Browse ต่างๆ เช่น Google Chrome เป็นต้น

งานบริการ ออนไลน์
          สมาชิกที่มีความประสงค์จะ ใช้บริการต้อง เปิดใช้บริการ และเป็นผู้กำหนดรหัสผ่านเอง (รหัส "ออมบน ออนไลน์" รหัสเดียวใช้กับหลากหลายการบริการ งานออนไลน์) และต้องเก็บรักษา รหัสผ่าน ไว้เป็นความลับส่วนบุคคล รวมทั้ง ข้อมูลส่วนบุคล ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับออมทรัพย์ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ หากมีการเปลี่ยนแปลง สมาชิกต้อง บันทึกคำรองขอเปลี่ยนแปลงต่อสหกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิด ข้อผิดพลาด ในการทำธุรกรรมการเงิน
          การกำหนดรหัสผ่าน จำเป็นต้องยืนยันตัวตน 2 ปัจจัย (Two Factor Authentication : 2FA) หนึ่งในนั้นคือ One Time Password : OTP ซึ่งจะส่งเป็น SMS ไปในโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์
          หากท่านมีความคิดเห็นหรือปัญหาใดๆ ต่อการใช้ระบบงานออนไลน์ ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ adisak196052@gmail.com หรือ โทร 089 625 2183 (อดิศักดิ์ คัมภีระ : ผู้พัฒนาระบบ) และผู้ดูแลระบบ (admin) เกษมสันต์ ศิลาโชติ โทร 084 1414 456 เราเชื่อว่าด้วยความร่วมมือของท่าน เราสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารการเงิน และเราจะมีความมั่นคงไปด้วยกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
กู้เงินฉุกเฉิน ออนไลน์ ระบบแจ้งโอนเงิน ออนไลน์ ตรวจสอบปันผล/เฉลี่ยคืน ปี2566        เปิดใช้บริการ " ออมบน ออนไลน์ "
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ อุบลราชธานี จำกัด
พัฒนาระบบโดย อดิศักดิ์ คัมภีระ