เปิดใช้บริการ "ออมบน ออนไลน์"      ลืมรหัสผ่าน
  รหัสผ่านเดียว กับ หลากหลายบริการ งานออนไลน์

เลขทะเบียนสมาชิก  
รหัสประชาชน  
เบอร์โทร์ศัพท์  
ข้อมูลต้องตรงกับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในทะเบียนสมาชิก นะครับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
โปรแกรมโดย อดิศักดิ์ คัมภีระ
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์