ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 * เพศ ชาย       หญิง
2 * อายุ 20-30 ปี     31-40 ปี      41-50 ปี      51-60 ปี      มากกว่า 60 ปี     
3 * ประเภทสมาชิก สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
4 * ท่านสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ออมเงินในหุ้น   ฝากเงิน   กู้เงิน   ความมั่งคงทางการเงิน   สิทธิประโยชน์ในด้านสวัสดิการ  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริหาร และบริการของสหกรณ์
ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1  บริหารงาน มุ่งเน้นการบริการสมาชิกอย่างรวดเร็ว ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน สอดคล้องกับเทคโนโลยี
2  สมาชิมีความเชื่อมั่นในการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ
3  ให้บริการ ด้วยความจริงใจอย่างมีระบบ ชัดเจน สะดวก และรวดเร็วเพื่อสมาชิกเป็นสำคัญ
4  ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารทางเว็บไซด์ Application Line ที่มีประสิทธิภาพ
5  ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย กิริยามารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และแต่งกายเหมาะสม
6  สามารถชี้แจง ตอบข้อสงสัย ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
7  การรับ จ่ายเงิน มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
8  สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทำสัญญาเงินกู้โดยใช้วิธีการพิมพ์ แทนการเขียน
9  ให้คำปรึกษาด้านระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์แก่สมาชิกได้อย่างถูกต้อง
10  อาคารสถานที่ บริเวณที่จอดรถ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสม
     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
                                                                                      
                                                รายงานผลการประเมิน