foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

ข้อมูลสมาชิกออนไลน์

ระบบบริการกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์

ระบบตรวจสอบเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

check punpol 65 web

ระบบตรวจสอบเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืน

Administrator

คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565

9 vichail 150
นายวิเชียร  จันทุมา

ประธานกรรมการ

 

surin 150

นายสุรินทร์  หลวงนา

กรรมการ

 

thammanoon 150

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

กรรมการ

niphaporn 150

นางสาวนิภาพร  จันทุมา

กรรมการ

7 yaowanath 150

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

กรรมการ / เลขานุการ

b 3

ประธานกรรมการ

1. Aphai 180

นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1