foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2566

4. นายสมฤทธ คำม
นายสัมฤทธิ์  คำมี

ประธานกรรมการ

2. นายสมศร อทยพนธ

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ

surin 150

นายสุรินทร์  หลวงนา

กรรมการ

niphaporn 150

นางสาวนิภาพร  จันทุมา

กรรมการ

thammanoon 150

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

กรรมการ / เลขานุการ

 

ประธานกรรมการ

1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

 

ฉบะับที่ 2 ประจำปี 2566

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1