foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4524-3223
ombonubon@gmail.com

WEBBOARD

Untitled

ข้อมูลสมาชิกออนไลน์

ระบบบริการกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์

ระบบแจ้งการโอนเงิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566

Administrator

วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์กำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดตามประเพณี ได้ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

                 1    วันขึ้นปีใหม่

                 2    วันมาฆบูชา

                 3    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

                 4    วันสงกรานต์

                 5    วันแรงงานแห่งชาติ

                 6    วันฉัตรมงคล

                 7    วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

                 8    วันวิสาขบูชา

                 9    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                 10  วันอาสาฬหบูชา

                 11  วันเข้าพรรษา

                 12  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                 13  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

                 14  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

                 15  วันปิยมหาราช

                 16  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ

                 17  วันรัฐธรรมนูญ

                 18  วันสิ้นปี

        ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป

ประธานกรรมการ

1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

 

ฉบับที่ 2 ประจำปี 2566

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1