การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563

Kuupunpol 2563

 สหกรณ์ประกาศเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คลิกเพื่ออ่านประกาศ