เรื่อง มาตรการพักชำระต้นเงินกู้ระยะเวลา 3 เดือน โดยส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ครั้งที่ 3

covid 19 3

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

เรื่อง  มาตรการพักชำระต้นเงินกู้ระยะเวลา 3 เดือน โดยส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ครั้งที่ 3  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร