foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

ข้อมูลสมาชิกออนไลน์

ระบบบริการกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์

ระบบตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน (ยืนยันยอด หุ้น / หนี้)

frame

ระบบตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

(ยืนยันยอด หุ้น / หนี้)

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565

Administrator

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565

A 1. Niwanchai 180

นายนิวัลชัย  โคตรพัฒน์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 5 3 boonlhay 150

นายบุญหลาย  ยิ่งยืน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประธานกรรมการ

1. Aphai 180

นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

Cover Journal Issue 3 Year 2565

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1