foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

ทำนียบคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 45 ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

 1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

9 vichail 150

นายวิเชียร  จันทุมา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 1

1. วาท ร.ต.ดร. กมล สาดศร

ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี

รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

3. นายไพฑรย ครองยทธ

นายไพฑูรย์  ครองยุทธ

รองประธานกรรมการ  คนที่ 3

Kriangkri 150

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

รองประธานกรรมการ  คนที่ 4

 panatchakorn 150

นางพนัชกร  บำเรอพงศ

เหรัญญิก

14. somsri 

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

เลขานุการ

 4. นายสมฤทธ คำม

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

 Adisak 30122565

นายอดิศักดิ์  คัมภีระ

กรรมการ

Arrom 150

นายอารมย์  กัณหา

กรรมการ

 

surin 150

นายสุรินทร์  หลวงนา

กรรมการ

thammanoon_150.jpg

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

กรรมการ

2. นายวระพศ แฝงจนทร

นายวีระพิศ  แฝงจันทร์

กรรมการ

niphaporn 150

นางสาวนิภาพร  จันทุมา

กรรมการ

3. นางธดารตน จนทมา

นางธิดารัตน์  จันทุมา

กรรมการ

 

 

ประธานกรรมการ

1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

 

ฉบะับที่ 2 ประจำปี 2566

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1