foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4524-3223
ombonubon@gmail.com

WEBBOARD

Untitled

ข้อมูลสมาชิกออนไลน์

ระบบบริการกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์

ระบบแจ้งการโอนเงิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566

Administrator

 

หลักเกณฑ์ วิธีการให้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏

 

หลักเกณฑ์ วธีการให้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2566

๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

          » สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ลูกจ้างประจำ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน วงเงินกู้ 8 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 200,000.00 บาท

           » สมาชิกซึ่งเป็นพนักงานราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน วงเงินกู้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 80,000.00 บาท

           » สมาชิกซึ่งได้รับเงินกู้สามัญต้องส่งชำระหนี้ เงินกู้สามัญแล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้

» ส่งชำระคืน โดยการส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 12 งวด เงินต้นไม่ต่ำกว่า 1,000.00 บาท สำหรับเงินต้นคงเหลือให้ผู้กู้ชำระคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือทำสัญญากู้ใหม่ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

 

เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น

           > วงเงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีในสหกรณ์ ให้กู้ได้ภายในไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ โดยไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

 เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

2.1 จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ลูกจ้างประจำ

           ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 280 งวด ระยะเวลาส่งคืนไม่เกินอายุ 85 ปี วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก และอายุของสมาชิก ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ มีเงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้และเงินอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท  (สามพันบาทถ้วน) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

                1) เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถกู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 500,000.00 บาท

                2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถกู้เงินสามัญและใช้หลักค้ำประกันได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ที่

ช่วงอายุ

วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท)

บุคคลค้ำประกัน

1

อายุไม่เกิน 55 ปี

 4,000,000.00

5 คน

2

อายุ 56 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี

 3,800,000.00

5 คน

3

อายุ 59 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

 3,600,000.00

5 คน

4

อายุ 60 ปี ขึ้นไป

 4,000,000.00

5 คน

5

ไม่จำกัดอายุ

 3,500,000.00

4 คน

6

ไม่จำกัดอายุ

 2,500,000.00

3 คน

7

ไม่จำกัดอายุ

 1,000,000.00

2 คน

8

ไม่จำกัดอายุ

   500,000.00

1 คน

                    (1) มีอสังหาริมทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงอันปลอดจากภาระจำนองรายอื่นมาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้ครั้งนั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการดำเนินการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้เต็มจำนวนแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดจำนองและค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าตอบแทนและค่าพาหนะสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์

                   (2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องไม่เกินร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น

             ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ลูกจ้างประจำ ใช้ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้สัญญาละไม่เกิน 1 คน       

           3) สมาชิกสามารถยื่นขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ได้ เมื่อส่งชำระหนี้สัญญาเดิมแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้และเงินอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท สามารถยื่นขอกู้เงินสามัญได้โดยบันทึกข้อความเหตุผลและความจำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันที่รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญได้

          4) สมาชิกซึ่งมีความจำเป็นทางการเงินเร่งด่วนมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้และเงินอื่น ๆ                            ไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท ส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 งวด สามารถยื่นขอกู้เงินสามัญได้ โดยบันทึกข้อความเหตุผลและความจำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญได้

          5) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์  

2.2 จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานจ้างตามภารกิจ

           ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ให้กู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 800,000.00 บาท ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้ ผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 72 งวด หรือชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 60 ปี วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก และอายุของสมาชิก ค่าหุ้น มีเงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้ และเงินอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยมีหลักเกณฑ์ให้กู้และผู้ค้ำประกันดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก

วงเงินกู้ (บาท)

จำนวน

ผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดผู้ค้ำประกัน

6 เดือน - 12 เดือน

200,000.00

3

ผู้ค้ำประกันจะเป็นข้าราชการ

หรือพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงานจ้างตามภารกิจ

ทั้งหมดก็ได้

13 เดือน - 18 เดือน

400,000.00

4

19 เดือน - 24 เดือน

600,000.00

5

25 เดือนขึ้นไป

800,000.00

5

          » ทั้งนี้ พนักงานราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้สามัญสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการได้ไม่เกิน 1 สิทธิ์ และมีสิทธิ์ค้ำประกันพนักงานราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/               พนักงานจ้างตามภารกิจรวมไม่เกิน 5 สิทธิ์

                1) สมาชิกสามารถยื่นขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ได้ เมื่อส่งชำระหนี้สัญญาเดิมแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้และเงินอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท สามารถยื่นขอกู้เงินสามัญได้โดยบันทึกข้อความเหตุผลและความจำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันที่รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญได้

                2) สมาชิกซึ่งมีความจำเป็นทางการเงินเร่งด่วนมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้และเงินอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท ส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 งวด สามารถยื่นขอกู้เงินสามัญได้ โดยบันทึกข้อความเหตุผลและความจำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญได้

                3) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์  

เงินกู้เพื่อการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้
 3. กู้ได้ 55 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000.00 บาท ส่งชำระคืน ภายใน 120 งวด ผู้ค้ำประกัน 2 คน
 4. แนบหลักฐานเพิ่มเติมประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการ, หนังสือรับรองของเจ้าของโครงการ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

เงินกู้เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ 

 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้
 3. กู้ได้ 55 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 200,000.00 บาท ส่งชำระคืนไม่เกิน 120 งวด ผู้ค้ำประกัน 2 คน
 4. แนบหลักฐานเพิ่มเติมประกอบด้วย สำเนาคำขอ ส่งผลงานทางวิชาการ, หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

เงินกู้เพื่อการศึกษา

 1.   เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2.   ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้
 3. ศึกษาระดับปริญญาโทกู้ได้ไม่เกิน 400,000.00 บาท หรือศึกษาระดับปริญญาเอกกู้ได้ไม่เกิน 600,000.00 บาท ส่งชำระคืนไม่เกิน 120 งวด ผู้ค้ำประกัน 2 คน
 4. แนบหลักฐานเพิ่มเติมประกอบด้วยรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร, หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย            และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
 5. กรณีได้ศึกษาตามหลักสูตรมาแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินมาประกอบคำขอกู้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน

เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. กู้ได้ไม่เกิน 30,000.00 บาท ส่งชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 36 งวด ไม่มีผู้ค้ำประกัน

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

       สหกรณ์ให้กู้ได้ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการที่จะพิจารณาเห็นสมควรในแต่ละปี

 1. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินปันผลที่จะได้รับโดยหักสมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. หรือเงินอื่น (ถ้ามี) ก่อน
 2. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินกู้สามัญ โดยจะคิดดอกเบี้ยรายวัน ตั้งแต่วันที่จ่ายเงินถึงวันที่สหกรณ์ได้รับการชำระหนี้เสร็จสิ้น
 3. สมาชิกจะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นภายในวันเปิดทำการหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 4. สมาชิกที่มีหนังสือแจ้งอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จากสำนักงานบังคับคดี หรือสรรพากร ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เว้นแต่มีหนังสือแจ้งยกเลิกการอายัดดังกล่าว

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

 1. เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และปลดเปลื้องหนี้สิน วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท ส่งชำระคืนไม่เกิน 280 งวด หรืออายุไม่เกิน 85 ปี
 3. ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้
 4. หลักประกันเงินกู้พิเศษ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงจำนองเป็นประกันในราคาเต็มจำนวนของราคาประเมินที่ทางราชการออกให้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ และผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดจำนองและค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์

             ทั้งนี้ เงินกู้เพื่อการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน, เงินกู้เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ, เงินกู้เพื่อการศึกษา                          และเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

หมายเหตุ » สมาชิกผู้กู้เงินทุกรายต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสอค.,สส.ชสอ., ส.ส.ป.ท. และบริษัทประกันชีวิต ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

โทร.0 4525 4102, 0 4524 3223 มือถือ 08 1389 9219 ID Line : ombon171 หรือ 0813899219 

25 กรกฎาคม 2566

ประธานกรรมการ

1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

 

ฉบับที่ 2 ประจำปี 2566

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1