foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2566

1. นายสมจต บตรทองทม
นายสมจิต  บุตทองทิม

ประธานกรรมการ

3. นายวเชยร จนทมา

นายวิเชียร  จันทุมา

กรรมการ

1. วาท ร.ต.ดร. กมล สาดศร

ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี

กรรมการ

3. นายไพฑรย ครองยทธ

นายไพฑูรย์  ครองยุทธ

กรรมการ

 14. kriangkrai 150

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ

panatchakorn 150

นางพนัชกร  บำเรอพงศ์

กรรมการ

2. นายสมศร อทยพนธ

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ / เลขานุการ

 

ประธานกรรมการ

1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

 

ฉบะับที่ 2 ประจำปี 2566

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1