foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

ข้อมูลสมาชิกออนไลน์

ระบบบริการกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์

ระบบตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน (ยืนยันยอด หุ้น / หนี้)

frame

ระบบตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

(ยืนยันยอด หุ้น / หนี้)

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565

Administrator

คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565

1. Aphai 180
นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

3. Viroj 180

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

กรรมการ

4. Utis 180

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

กรรมการ

 

15. Taweesak 180

นายทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ

 

14. Kraingkri 180

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ

13. Adisak 180

นายอดิศักดิ์  คัมภีระ

กรรมการ

7. Yaovanath 180

นางเยาวนาถ ศิริเวชมงคล

กรรมการ / เลขานุการ

b 2

ประธานกรรมการ

1. Aphai 180

นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

Cover Journal Issue 3 Year 2565

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1