คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565

1. Aphai 180
นายอภัย  สบายใจ

ประธานกรรมการ

3. Viroj 180

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

กรรมการ

4. Utis 180

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

กรรมการ

 

15. Taweesak 180

นายทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ

 

14. Kraingkri 180

นายเกรียงไกร  สอนอาจ

กรรมการ

13. Adisak 180

นายอดิศักดิ์  คัมภีระ

กรรมการ

7. Yaovanath 180

นางเยาวนาถ ศิริเวชมงคล

กรรมการ / เลขานุการ

b 2