foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4525-4102
ombonubon@gmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานีจำกัด

ombon ubon building

วิสัยทัศน์

สหกรณ์มั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน "

ประธานกรรมการ

1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

OMBON Journal 1 20231

 

ฉบะับที่ 1 ประจำปี 2566

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1