วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"สหกรณ์มั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน"