ระบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลการเงิน
ทางอิเลคทรอนิคส์

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ อุบลราชธานี จำกัด

    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด จึงได้จัดทำระบบตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลการเงิน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นทางเลือก เสริมระบบการตรวจสอบยืนยันทางเอกสาร อีกหนึ่งทางเลือกด้วย

รหัสสมาชิก (5 หลัก)   
ตอบยืนยันแล้ว Document 194 ราย    *
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ อุบลราชธานี จำกัด
โปรแกรมโดย อดิศักดิ์ คัมภีระ