รายงานการตรวจสอบยืนยันยอด ทางอิเล็กทอนิกส์
No รหัสสมาชิก ชื่อ สกุล ยอดเงินหุ้น การค้ำประกัน ยอดเงินกู้ ยอดเงินฝาก
1 04680 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ
/
/
/
/
2 11446 นายณัชพล แสนทวีสุข
/
/
/
/
3 12000 นางจุฑารัตน์ ภาระเวช
/
/
/
/
4 07943 นายสุรินทร์ หลวงนา
/
/
/
/
5 11730 นส.ราตรี แสนทวีสุข
/
/
/
/
6 12347 นายธีระวัฒน์ พันธ์จันทร์
/
/
/
/
7 09318 นายสิรพัชญ์ สิรไชยพัฒน์
/
/
/
/
8 11991 นส.กฤษณา กลางประพันธ์
/
/
/
/
9 07371 นายธวัชชัย จันดี
/
/
/
/
10 09079 นายอธิบดี จันทุมา
/
/
/
/
11 05703 นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์
/
/
/
/
12 11970 นส.จิรภัชญา คำหาร
/
/
/
/
13 08070 นางสาวธีรนุช เครือพยัคฆ์
/
/
/
/
14 09452 นางชนิดา พุ่มจันทร์
/
/
/
/
15 10971 นส.กุลณัฐฐา ศรีโชค
X
/
X
/
 
305,010
1,484,682.75
16 09516 นางณัฎฐชา พวงทอง
/
/
/
/
17 11292 นส.จุฑามาศ วงค์ใหญ่
/
/
/
/
18 11640 นส.คนึงนิตย์ สวัสดิ์พงษ์
/
/
/
/
19 11641 นส.ชยานี เชื้อแก้ว
/
/
/
/
20 11299 นส.นฤมล ดานพงค์
/
/
X
X
 
ปิดยอดไปเมือ5 สิงหาคม 2565
ฝากเพิ่มต้นเดือนสิงหาคม 2565
21 10967 นางสุณิชา ยืนยง
/
/
/
/
22 09329 นางโฉมวิไล ตั้งเวโรจน์สกุล
/
/
/
/
23 09652 นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธ
/
/
/
/
24 10238 นายสุรเชษฐ์ วิเชียร
/
/
/
/
25 07880 นางสาวพิมพาพร ดวงสินธุ์
/
/
/
/
26 11971 นส.สุชาดา โพธาราม
/
/
/
/
27 11393 นส.พัชรีวรรณ เที่ยงธรรม
/
/
/
/
28 05781 นายสมชาย ฉันทะจารุ
/
/
/
/
29 09395 นางสุภัสตา ชุมเสน
/
/
/
/
30 08534 นายศราวุธ ศรีมาคำ
/
/
/
/