foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0-4524-3223
ombonubon@gmail.com

WEBBOARD

Untitled

ข้อมูลสมาชิกออนไลน์

ระบบแจ้งการโอนเงิน

เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์

Administrator

สวัสดิการ

        สหกรณ์ได้จัดสรรสวัสดิการไว้ให้แก่สมาชิกหลากหลายประเภท ดังนี้

         1  ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ที่มีต่อเคหะสถานแล้วแต่กรณีเป็นเจ้าของ/ผู้อาศัย/บ้านเช่า/ความเสียหายทั้งหลัง/บางส่วน ให้สมาชิกทำหนังสือ แสดงหลักฐานเหตุผล และถ้าเป็นอาคารหรือสถานที่ให้แสดงแบบรูป และรายการ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ผู้นำท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชารับรองการประสบภัย ส่งถึงประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการดำเนินการ ตามปกติไม่เกิน 5,000 บาท

         2  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรที่กำลังศึกษา ดังนี้

             1) ระดับประถมศึกษา                    ทุนละ  2,000  บาท

             2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           ทุนละ  2,500  บาท

             3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       ทุนละ  3,000  บาท

             4) ระดับอุดมศึกษา                        ทุนละ  3,500  บาท

             รอสหกรณ์ประกาศให้ยื่นขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

         3  สวัสดิการสมาชิกสูงวัย

            สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสูงวัย สำหรับสมาชิกอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินสวัสดิการรายละ 3,000 บาท โดยได้รับ เพียงครั้งเดียว

               - ในกรณีมีอายุเท่ากันและอายุการเป็นสมาชิกเท่ากันให้ดูวัน เดือน ปีเกิดเป็นหลัก

               - จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

               - สมาชิกที่ผิดนัดการส่งชำระหนี้ ในรอบ 5 ปีทางบัญชีนับถึงวันที่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ เว้นแต่การผิดนัดการขำระหนี้นั้นมิใช่เป็นการผิดนัดโดยการกระทำของสมาชิก

               รอสหกรณ์ประกาศให้ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกสูงวัย

         4  สวัสดิการสำหรับสมาชิกโสด

              สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสด สำหรับสมาชิกซึ่งมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ มีอายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 ปี (ส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด) ยังไม่มีสามีหรือภรรยา ทั้งนิตินัยและพฤตินัย จะได้รับเงินสวัสดิการรายละ 3,000 บาท โดยได้รับเพียงครั้งเดียว กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์จะเรียกเงินสวัสดิการดังกล่าวคืนโดยทันที สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ในรอบ 2 ปีทางบัญชีนับถึงวันมีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ ได้รับสวัสดิการ ตามระเบียบนี้ เว้นแต่การผิดนัดการชำระหนี้นั้นมิใช่เป็นการผิดนัดโดยการกระทำของสมาชิก

             รอสหกรณ์ประกาศให้ยื่นขอรับสวัสดิการสมาชิกโสด

        5  สวัสดิการกรณีสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงิน ดังนี้

             1) ตั้งแต่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์              จำนวน 5,000 บาท

             2) เป็นสมาชิกครบ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 3 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์           จำนวน 10,000 บาท

             3) เป็นสมาชิกครบ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์           จำนวน 20,000 บาท

             4) เป็นสมาชิกครบ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 7 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์          จำนวน 30,000 บาท

             5) เป็นสมาชิกครบ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์        จำนวน 35,000 บาท

             6) เป็นสมาชิกครบ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 12 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 40,000 บาท

             7) เป็นสมาชิกครบ 12 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 45,000 บาท

             8) เป็นสมาชิกครบ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 17 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 50,000 บาท

             9) เป็นสมาชิกครบ 17 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 55,000 บาท

           10)  เป็นสมาชิกครบ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 22 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 60,000 บาท

           11)  เป็นสมาชิกครบ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 25 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 65,000 บาท

           12)  เป็นสมาชิกครบ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 27 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 70,000 บาท

           13)  เป็นสมาชิกครบ 27 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 30 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 75,000 บาท

           14)  เป็นสมาชิกครบ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 32 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 80,000 บาท

           15)  เป็นสมาชิกครบ 32 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 35 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      จำนวน 90,000 บาท

           16)  เป็นสมาชิกครบ 35 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 100,000 บาท

           *   การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด

           ** สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่นให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

    การรับเงิน ทายาทยื่นคำขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากสมาชิกถึงแก่กรรม (ทายาท คือ ทายาทตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 39)

          6  สวัสดิการเกษียณอายุราชการ จ่ายตามเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

                อายุการเป็นสมาชิกแรกเข้า  -  5 ปี           ได้ 2,000 บาท

                อายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป - 10 ปี        ได้ 2,500 บาท

                อายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป - 15 ปี      ได้ 3,000 บาท

                อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป - 20 ปี      ได้ 3,500 บาท

                อายุการเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป - 25 ปี      ได้ 4,000 บาท

                อายุการเป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป - 30 ปี      ได้ 5,000 บาท

                อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป                ได้ 6,000 บาท

            ** ยื่นขอรับเงินภายใน 90 วันนับแต่วันเกษียณอายุราชการหากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ **

 

 

ประธานกรรมการ

1. นายสมจต บตรทองทม

นายสมจิต  บุตรทองทิม

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

1. thawatchai 150

นายธวัชชัย  จันดี

ผู้จัดการสหกรณ์

วารสารประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 2 ประจำปี 2566

 

OmBon OK 1

ฉบับที่ 1 ประจำปี 2567

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

bank ombon 2564 1