คณะกรรมการดำเนินการ

ทำนียบคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 41 ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

1. tawatchai
นายธวัชชัย  จันดี

ประธานกรรมการ

2. somjit

นายสมจิต  บุตรทองทิม

รองประธานกรรมการ  คนที่ 1

 4. arrom

นายอารมย์  กัณหา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

3. viroj

นายวิโรจน์  ดวงมาลา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 3

6. vichain

นายวิเชียร  จันทุมา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 4

 6. pornpitak

นายพรพิทักษ์  จันดี

เหรัญญิก

1. นางเยาวนาถ ศรเวชมงคล 150 

นางเยาวนาถ  ศิริเวชมงคล

เลขานุการ

Apai sabayjai 150

นายอภัย  สบายใจ

กรรมการ

 2.นายอทศ ศรประสงค 150

นายอุทิศ  ศรีประสงค์

กรรมการ

 5. surspon

ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  สืบพรหม

กรรมการ 

 9. sakda

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

กรรมการ 

 11. samrit

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

3.นายทวศกด นำผล 150

ทวีศักดิ์  นำผล

กรรมการ

 14. somsri

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ

 15. wirapis

นายวีระพิศ  แฝงจันทร์

กรรมการ