คณะกรรมการดำเนินการ

ทำนียบคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 40 ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

1. tawatchai
นายธวัชชัย  จันดี

ประธานกรรมการ

2. somjit

นายสมจิต  บุตรทองทิม

รองประธานกรรมการ  คนที่ 1

 3. prayad

นายประหยัด หลักรัตน์

รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

4. arrom

นายอารมย์  กัณหา

รองประธานกรรมการ  คนที่ 3

5. surspon

ว่าที่ ร.ต. สุรพล  สืบพรหม

รองประธานกรรมการ  คนที่ 4

 6. pornpitak

นายพรพิทักษ์  จันดี

เหรัญญิก

 7. buncha

นายบัญชา  บุญชู

เลขานุการ

 8. vichain

นายวิเชียร  จันทุมา

กรรมการ 

 9. sakda

นายศักดา  ราชาธรรมกุล

กรรมการ 

surin 

นายสุรินทร์  หลวงนา

กรรมการ

11. samrit

นายสัมฤทธิ์  คำมี

กรรมการ

 12. pannida

นางสาวพัณณ์นิดา  เนตรรักษาพูลศิริ

กรรมการ

13. tammanoon

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

กรรมการ

 14. somsri

นายสมศรี  อุทัยพันธ์

กรรมการ

 15. wirapis

นายวีระพิศ  แฝงจันทร์

กรรมการ